قلمه گیری از انار

395
قلمه گیری از انار برای تکثیر که این شیوه یک شیوه جدید ولی با کارایی مطلوب برای تکثیر محسوب می شود .
pixel