کوچک ترین مهمان سازمان ملل چه کسی است؟

352

نوزاد نخست وزیر نیوزیلند؛ کوچکترین مهمان اجلاس سازمان ملل است که به تازگی به دنیا آمده است .