نظام پیشنهاد های کارکنان

150
نظام پیشنهادها به عنوان یکی از ابزارهای اصلی مدیریت مشارکتی، سيستمي است كه از طریق آن مي‌توان به صورت داوطلبانه از فكر و انديشه كاركنان براي مسئله يابي، چاره‌ جويي، حل مسائل و مشكلات سازماني بهره گرفت
pixel