مسابقه فوتبال چهارجانبه مرکز قلب و عروق شهیدرجایی1396

159

مسابقه فوتبال چهارجانبه مرکز آموزشی ، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهیدرجایی در25 مهرماه سال1396 به مناسبت روز تربیت بدنی بین بیمارستان امام حسین (ع)،بیمارستان مدائن و شهرداری منطقه 7 تهران

pixel