تو رقابت با خودمون پیروز بشیم!!

72

اگه تو رقابت با خودمون پیروز بشیم؛ بدون شک میتونیم تو رقابت های بزرگ دیگه شگفت انگیز باشیم و بترکونیم