جنگهای فردا جنگ الکترونیک

72
حسین توکلی
حسین توکلی 82 دنبال‌ کننده

از چاقو میتوان استفاده دو گانه برد یا از آن در آشپزخانه برای آماده سازی غذا استفاده کرد یا در کمین انسان بیگناه نشست و چاقو را زیر گلوی او گذاشت و محتویات جیبش را خالی کرد - تکنولوژی نیز اینگونه یا میتوان در راستای صرفه جویی اقتصادی و راحتی آدمی از آن استفاده کرد مانند رسانه های الکترونیک و دیجیتال یا در جنگ به کشتار مردم دیگر مبادرت ورزید به این فیلم کوتاه نگاه کنید

حسین توکلی
حسین توکلی 82 دنبال کننده