هشدار براى كبرا یازده سرى جدید

869
یه بخش با نمك از هشدار براى كبرا یازده
pixel