سراوان رشت ؛ محلی برای دفن زباله

872

اینجا منطقه گردشگری و سرسبز سراوان است که طی سال های اخیر به گورستان زباله های شهر رشت تبدیل شده و زندگی را برای ساکنین این منطقه دشوار کرده است، بیماری های حاصل از چنین واقعه ای همواره جان مردم و محیط زیست و منابع زیرزمینی را تهدید می کند.