داغترین‌ها: #آپارات کودک

مقایسه قدرت پهپادی ایران با قدرت پهپادی آمریکا

784
مرد سياست را در هر مملکتي مردمش انتخاب مي کنند اگر خوب باشد مردم انتخاب کردند اگر بد باشد خودشان خواستند تا وقتي به وعده هاي کدخداها دل ببنديم بدبختيم اگر اشتباه يه پزشك زيرخاك دفن شود و اشتباه يه مهندس روي خاك سقوط كند ولي اشتباه يه راي دهنده چهار سال روي زمين راه مي رود و کشوري را به نابودي مي كشد ايران توسط رياست جمهوران خود باخته عقب نمي افتد بلکه توسط کساني عقب مي افتد که به اين کانديداها راي مي دهند، تدبير به اسم نيست به مرام و مسلک است کسي که به سلاح خُدعه شکست نخورد به هيچ سلاحي شکست نمي خورد بالعکس کساني که زود فريب مي خورند زود هم شکست مي خورند، مردم ايران سياستمدار متعهد و ارزشي زيادي ندارند تا رهنمون شوند سياستمدار مي خواهند که متعهد باشد سياس باشد دلسوز باشد دلواپس مردم و نظام باشد مرد عمل باشد و مرد عمل بودن به توهين به مردم و بي تدبيري و خودسري نيست به نجابت است به صداقت است به غيرت است به انقلابي بودن است ما مردم ايران اگر از اين به بعد بصيرت انقلابي براي راي دادن نداشته باشيم که به کانديداي اصلح راي بدهيم بدبختيم امروز يکي از اهداف آمريکا و غرب فاتح شدن بر باورهاي مردم ايران است آنها مي خواهند اول بر باورها و اراده ها غالب شوند بعد کشور را فاتح شوند.
pixel