مناجات خوانی شب نیمه ی شعبان با مداحی حاج سیدمهدی میرداماد شـنبه ۳۱ فروردین ۹۸

194

منــاجــات خــوانی احــیای شــب نیــمه ی شــعبــان با مداحی حــاج ســیدمـهدی میـردامــاد شـنبـه ۳۱ فــروردیـن ۹۸ هیأت مکتـب الصـادق (علیه السـلام)