درمان قارچ و باکتری ناخن

243

درمان باکتری ناخن پای مراجعه کننده عزیزمون که متاسفانه در مراجعه به سالن های زیبایی به جای درمان شروع به مواد گذاری و کاشت ناخن انجام دادن باکتری ناخن بسیار واگیر دار هستش و بایستی در محیط استریل با تجهیزات استریل درمان یا هرگونه کار زیبایی انجام شود که متاسفانه رعایت نکردند این بیمار عزیز از اصفهان پیش ما اومدن در جم سنتر تهران

pixel