مدارک مورد نیاز جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری

188
ارائه گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی اداره کار جهت حضوردر مناقصه براساس آئین نامه اجرایی مصوبه سال 97 الزامی شد . کلیه کافرمایان میبایست باپیمانکارانی قرارداد منعقد نمایند که دارای گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی باشند . گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری توسط متقاضیان گواهینامه hse اداره کار نامیده میشود . مراحل ثبت نام همینطور مدارک مورد نیاز جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران طی ویدیئو توضیح داده شده . لطفا توجه بفرمایید .
pixel