مدرسه بین المللی / چین "رفتارهای موازنه گرایانه هند در برابر چین"

73
مدرسه بهاره بین المللی ۲۰۲۱ با هدف بررسی چشم انداز روابط سیاسی و اقتصادی میان قدرت های بزرگ در قاره آسیا و روشنتر ساختن آینده روابط کشورها و ملت ها در این قاره کهن طی دهه پیش رو، برگزار شد. شرکت کنندگان در این دوره، با دیدگاه های اندیشمندان گوناگون از کشورهای مختلف آسیایی درباره آینده روابط قدرت در دو سطح منطقه ای و قاره ای آشنا شدند. The International Online Spring School is held with the aim of assessing the perspective of political and economic relations between great powers in the Asian continent and intends to shed light on the future of relations between countries and nations in this ancient continent in the decade ahead. Participants in the School got to know the standpoint of various intellectuals from different Asian countries on the future of power relations at both regional and continental levels.
pixel