تشخیص گره های سیاه چاله در شبکه نت با پروتکل AODV در نرم افزار MATLAB

117

پروژه تشخیص گره های سیاه چاله در شبکه نت با پروتکل AODV در نرم افزار MATLAB در لینک زیر: https://netsimulate.net/detection-black-hole-nodes-in-vanet-with-aodv-protocol-in-matlab

pixel