نماد عصر عاشورا

53

بدترین اتفاق عصر عاشورا آتش زدن خیمه ها توسط عمر سعد نشانه اوج خباثت لشگر یزدیان بود تاریخ قضاوت خواهد کرد که لشگری بزرگ جمع کوچکی را محاصره و قتل عام کرده و به این نیز بسنده ننموده و خیمه گاه را نیز به آتش کشیدند.

حسین توکلی
حسین توکلی 82 دنبال کننده