بهزاد فراهانی: هیچکس به اندازه گلشیفته برای هنر ایران نام آوری نکرد !!!!❤

224
گفتگوی تند و تیز و داغ بهزاد فراهانی درباره گلشیفته، نوید محمدزاده : به شرافتم قسم کل دریافتی من پانصد میلیون تومان هم نیست
pixel