پروتکلهای مسیریابی - پیکربندی استاتیک روت (Static Route)

50

به فرایند انتخاب مسیر مناسب در میان مسیرهای موجود در شبکه مسیریابی یا روتینگ گفته میشود. روترها برای انجام عملیات مسیریابی از جدول روتینگ استفاده می کنند.این جدول به دو شکل پیکربندی می شود. استاتیک روت روشی است که در آن ادمین شبکه برای تمامی مسیر های مورد نیاز مسیر را به صورت دستی تعریف میکند. این روش مسیر یابی برای شبکه های کوچک مناسب می باشد. برای استفاده از مقالات علمی و سناریوهای آموزشی از طریق صفحه ما در صفحات مجازی با نام netyad.com و همچنین سایت www.netyad.com ما را دنبال کنید.