اتفاق خاص

1,417
از هر سه نفر در طول زندگی یک نفر نیازمند خون و یا فرآورده های آن است؛ همین امروز تصمیم بگیرید و خون اهدا کنید !
pixel