فیلم / سالن مجمع عمومی سازمان ملل هنگام سخنرانی روحانی

588

فیلمی از سالن مجمع عمومی سازمان ملل، هنگام سخنرانی رئیس جمهوری اسلامی ایران را در این خبر مشاهده کنید.

مخبر
مخبر 291 دنبال کننده