چرا قیمت دلار در حال کاهش است؟

700

چرا قیمت دلار در حال کاهش است؟ علی قاسمی از تشکیل بازار متشکل ارزی می گوید.