آیا می شود برداشت و کاشت در روزهای متوالی انجام شود؟

566

آیا می شود برداشت و کاشت در روزهای متوالی انجام شود؟ خیر. هرچه فاصله برداشت و کاشت کمتر باشد بهتر است. به عبارتی هرچه گرافت زمان کمتری را خارج از بدن باشد بهتر است