جلسه بیستم کلاس های انتخاب در دبیرستان دانش2

418

شاید بتوان گفت یکی از اهداف مهم و اساسی مقطع تحصیلی متوسطه اول در آموزش و پرورش، شناسایی استعداد دانش آموزان و هدایت ایشان در مسیر شکوفایی این استعدادها است. در ذهن نوجوان کنجکاو، همیشه این پرسش مطرح است که یادگیری بسیاری از دروس رسمی آموزش و پرورش چه کاربردی دارد! ادامه http://daneshschools.com/danesh2/jashnvareha/entekhab97.pdf