بازدید رییس مرکز ملی فضای مجازی از دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم 1398/05/01

45

بازدید رییس مرکز ملی فضای مجازی از دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم 1398/05/01