خریدار ضایعات منیزیم شماره تماس 09197457725

349

ذوب ضایعات منیزیم وتولید هر قطعه منیزیمی وآلومینیمی با کیفیت بالا توسط دستگاه لوپرسشر تحت فشار کم وتولید پودر منیزیم در مش های مختلف وسفارش مشتری شماره تماس 09197457725