گفتار ۸۷ ” عالم مظهر یک حقیقت حقه بسیط است “

196
پرتوهای گوناگون عقل …
pixel