تجلیل از اداره کل زندانهای خوزستان در جشنواره شهید رجائ

53

اداره کل زندانهای خوزستان در سال 1394 بعنوان دستگاه برتر و موفق در امر تکریم ارباب رجوع مورد تجلیل قرار گرفت. بر این اساس از #رضا_پوستچی مدیرکل زندانها و #حمزه_بروجنی و #محمد_علی_اناری بعوان کارکنان برتر این دستگاه نیز با اهداء لوح و هدایائی تجلیل شد.