پرسوناژ (60)، علامه سید مرتضی عسکری

54

نظری بر زندگی یک عالم برجسته شیعه