پنج سوال هندسه و استدلال (قسمت اول)

73

پنج مساله هندسه کلاسیک در این ویدئوها توسط آقای رضایی بررسی و حل شده اند.

pixel