آقای رییسی شما از مشکلات مردم آگاه نیستید !

242

آقای رییسی به نظر میرسد شما رهنمودهای گل وبلبل ارائه می دهید - اما از مشکلات مردم آگاه نیستید ! -سوال یکی از دانشجویان از آقای رییسی در مراسم روز دانشجو 1397 دانشگاه شهید بهشتی(ره)