چ مثل چمران

96

سلام ۳۱ خرداد ماه و این یعنی رسیدن به روزی که مردی از میان ما رفت که به نوعی گنجینه علم در ایران بود و البته که هست . یاد و خاطره اش گرامی باد .