دعوت رابعه مدنی از مردم به بوسیدن دست پدر و مادر

972

دعوت خانم رابعه مدنی از مردم براى بوسیدن دست پدر و مادرها در روز ششم مهرماه روز تكریم خانواده و سالمندان #سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران