دانشمندان سلول های درخشنده ای ساخته اند که از بیرون بدن

413

تیم ژاپنی موش ها و مارموست هایی تولید کرده که مغز آنها حاوی سلول های عصبی است که نوری را تولید می کنند.

VirtualDr
VirtualDr 67 دنبال کننده