قاعدگی یا پریود

1,059
خوب علت این فرایند غیر معمول زیستی چیست؟ جواب با بارداری شروع می شود. طی این فرایند، منابع بدن به طور خارق العاده ای صرف آماده سازی محیط مناسب برای جنین می شوند، یک پناهگاه درونی برای مادر مهیا می کنند تا کودک در حال رشد خود را بپرورد. در این رابطه، بارداری یک کار شگفت انگیز است، اما این تنها نیمی از ماجرا است. نیمه دیگر نشان می دهد که بارداری، مادر و فرزندش را در تقابل قرار می دهد.
pixel