طراحی و تولید ونتیلاتور 100 درصد بومی در شرکت دانش بنیان ایرانی

26
گفتگو در اتاق رسانه پارک علم و فناوری دانشگاه تهران؛ شرکت تجهیزسازان امید سبز که هسته اصلی آن را دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه تهران تشکیل داده اند از شرکت های عضو پارک علم و فناوری دانشگاه تهران است. این شرکت با دانش 100 درصد بومی موفق به طراحی و تولید دستگاه ونتیلاتور شده است.
pixel