عید قربان(کردی کرمانجی)1

229

عید قربان و اهمیت آن در جهان اسلام _کارشناس:رضا سودمند_مجری: بهروز مهربان