نهادهای گواهی دهنده نقش مهمی درممیزی استانداردهای سیستم مدیریت دارند

12
دکتر محمد مدرس صادقی ،دبیرکارگروه استانداردهای سیستم مدیریت انجمن مدیریت کیفیت ایران مدرس صادقی گفت:یکی ازبرنامه هایی که درکارگروه استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت قراراست انجام گیرد اعتبارسنجی نهادهای گواهی دهنده ای است که درایران فعالیت می کنند. وی با تاکید برنقش نهادهای گواهی دهنده تصریح کرد، برای ارزیابی عملکرد این مجموعه نهادهای تعیین صلاحیت که عمدتاً دولتی هستند با نظارتی که اعمال می کنند، درصورت انطباق با الزامات استانداردهای 17021 آنها را تایید صلاحیت می کنَند. دکترمدرس صادقی بااشاره به انواع استاندارد گفت: برخی استانداردها درباره سیستم های مدیریت بوده و برخی دیگر یکسری ویژگی های محصول را بیان می کنند و برخی شامل شرایط محیطی نیزمی شود. وی افزود: مشخصاً استانداردهایی که به عنوان«ایزو» درجامعه مطرح می شوند استانداردهایی است که درزمینه ی سیستم مدیریت هستند و بعضاً به اشتباه به آنها استانداردهای محصول نیزاطلاق می شود و اگر شرکتی موفق به اخذ آن گواهینامه شود ویا آن استاندارد را پیاده کند در پی آن است که لوگوی شرکت گواهی دهنده را روی محصول زده و به نوعی تلقی تاییدکیفیت آن محصول شود. دکتر مدرس صادقی گفت: وقتی در مورد کیفیت بحث می کنیم ، منظور فقط کیفیت محصول به تنهایی نیست بلکه کیفیت سازمانی هم مدنظر است و به معنای این است که یک سازمان الزامات ذینفعان شامل الزامات قانونی و انتظارات جامعه را نیز بتواند برآورده کند و درنهایت یک بخش آن نیز کیفیت خود محصولات است.
pixel