کریدور سبز ریلی از خزر تا خلیج همیشه فارس

95

تکمیل کریدورهای ریلی کشور به منظور افزایش سهم ترانزیت کالا در منطقه/ تکمیل راه آهن قزوین - رشت انجام چهارمین وعده ریلی دولت