پارادایم شیفت یا افق گشایی: تنها گزینه ی در پیش روی نظام تدبیر

513

پارادایم شیفت یا افق گشایی: تنها گزینه ی در پیش روی نظام تدبیر / پیام محسن رنانی به همایش مطالعات برنامه جامع شهری اصفهان / مهر ۱۳۹۷

صدانت
صدانت 257 دنبال کننده