انعکاس مثبت شهروندان شهرری از پروژه عمرانی شهرداری منطقه 20

112

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 20؛ گزارش مثبت برنامه در شهر از اجرای پروژه تکمیل و بازسازی بخشی از کانال بازیافت در جاده امامزاده ابوالحسن (ع) پخش شد. با اجرای این پروژه در بازه زمانی یک ماهه دسترسی بزرگراهی شهروندان محله صالح آباد برقرار شد | 19 فروردین ماه 1398