معجزه شکرگزاری..

973
چگونه احساس و رضایت قلبی خود را نسبت به جهان بهبود دهیم فقط هر روز یکبار از اعماق وجود این شکر گزاری را انجام دهید تا درب های رحمت خداوند برای شما باز گردد وتا پایان آن روز بهترین اتفاقات برای شما همانند معجره نمایان گردد
pixel