تمرین با دستگاه فیله کمر با ۹۰ کیلو وزنه

430

تعریف از خود نباشه ۱۰۰ کیلو رو هم کشیدم اما در کل سنگین زدن این حرکت کمکی بهتون نمیکنه.. تقویت عضلات فیله با وزنه کم و تکرار بسشتر بهترین راه کاره