ترتیب نمایش
مـقـآمـ مـعـظـمـ غـرور./

مـقـآمـ مـعـظـمـ غـرور./

1 ماه پیش
بــاش عــآجـــی جـــون
یه دخمل هشتادی (فالو = فالو)

یه دخمل هشتادی (فالو = فالو)

1 ماه پیش
وللش ارزش نداره مهم می
مـقـآمـ مـعـظـمـ غـرور./

مـقـآمـ مـعـظـمـ غـرور./

1 ماه پیش
چــمـــدونــم اه
یه دخمل هشتادی (فالو = فالو)

یه دخمل هشتادی (فالو = فالو)

1 ماه پیش
ببخشید قصد دخالت ندارم اما ارزششو نداره
یه دخمل هشتادی (فالو = فالو)

یه دخمل هشتادی (فالو = فالو)

1 ماه پیش
سر یه شخصیت که چند نفر میگن قبولی چند نفر میگن فکی دعوا میکنین ؟
مـقـآمـ مـعـظـمـ غـرور./

مـقـآمـ مـعـظـمـ غـرور./

1 ماه پیش
تـا تــو نــبــنــدے و شــرو ور نـــگــی نــمـــیــبــنــدم الــبــتــع هــرچــنـد هــمیــشــع مــثــل گــاو مــاع مــاع مــیــکــنــی ولــی دیــگــع واســم عــادی شــدع چــون زیــاد ایــن کــارو کــردیـــع اووو وایـــ تـــرســـیــدم الــان بــچــع هــایــی کــع مــیــگــی کــیــن صــبــر کــن نــکــنـع مــیــخــوای لــشــکــر گــاوهــارو بــیـاری نــگــران نــبــاش اونــارم مــثــل تــو رام مــیــکــنــم هــر هــر مــقــداری خــنــدیــدم!! تـو بــرو نــگــران خــودت بــاش کــع داریــ مــث سـگ پــاچــع مــیــگــیـی تــخــم ســگ!
.::viw-viw::.

.::viw-viw::.

1 ماه پیش
دهنتو ببند تو و اون عاجی سارینا جونت دارین حسابی زر مفت میزنین زر مفت دیگه ای بشنوم میگم یه لشکر بیان حالتو جا بیارن کانالتم میدم بَر و بچه ها یه حالی بهش بدن تا شاید از خر تبدیل به آدم شی( که فقط یه درصد ممکنه این اتفاق بیفته تخمی جون)
مـقـآمـ مـعـظـمـ غـرور./

مـقـآمـ مـعـظـمـ غـرور./

1 ماه پیش
تــــــو گــــوه مــــنـــم مـــیـــخــوری کــــع کــــانـــالـــــمـــو بـــع گــــا بـــدی چـــرا جـــدیــــدا مــــردم انــــقــدر کـــص مـــیـــگـــن پـــس بـــبـــنــد تـــا جـــرت نـــدادم
مـقـآمـ مـعـظـمـ غـرور./

مـقـآمـ مـعـظـمـ غـرور./

1 ماه پیش
اولـــیـــن هـــارلــی کــویــیــن عــآجــی ســـاریــنــاســــت پــــس شــــر نــــگـــو بـــچــع چـــســـو
نمایش بیشتر دیدگاه ها