سند مقاومت / کاری از معاونت سیاسی سپاه

1,455

مهم ترین برگ برنده نظام که پیروزی ها را برای مردم به ارمغان آورد، اعتماد رهبرانقلاب به نصرت الهی و به میدان آمدن مردم بود؛ همین موضوع در زمان عملیات بیت المقدس که ما با همه استانداردهای سیاسی، اقتصادی و نظامی فاصله داشتیم و صرفاً از انسجام اجتماعی منحصربه فردی در بخش های عمده ای از کشور برخوردار بودیم، سبب فتح خرمشهر و آغاز زنجیره پیروزی ها