5 دقیقه فیزیک با گلزاری - انبساط بخش دوم

27
مرور انبساط حجمی جامدات و مایعات در 5 دقیقه توسط محمد گلزاری - www.poopakedu.ir
pixel