درمان شدن آرتروز زانو با طب اسلامی

9,037

درمان آرتروز زانو با طب اسلامی توسط دکتر قربان نژاد شاگرد آیت الله تبریزیان عملش17ملیون می شده آیت الله تبریزیان: اگر امور درمان در اختیار طب اسلامی قرار گیرد هزینه ی درمان به صفر خواهد رسید