بُغض مَشك

237

بُغض مَشك ••• در تمام مدتی که مرا به دندان گرفته بود بُغض توی گلویم گیر کرده بود. عمود که بر فرق سرش خورد بُغضم ترکید و اشک‌هایم ریخت روی زمین. مرد متحیّر و مأیوس باقی ماند. #فاطمه_قنبريان #داستانك_عاشورايى #ادبيات_آيينى #نوحه_لُرى_اى_اباالفضل_اى_ماه_هاشمى

pixel