برنامه انارستان موضوع زبان بدن در محیط کار

262
262 بازدید
اشتراک گذاری
آماده همکاری برای آموزش با بخش های دولتی همچنین برای آن دسته از افرادی که نیاز بسیار فوری به یاد گیری این اصول برای مصاحبه شغلی خود دارند!! صحبت های استاد طباطبایی در برنامه تلوزیونی انارستان شبکه نور استان قم در مورد هرآنچه که نیاز است یک مدیر و همکاران اداری در برخورد و جلسات مختلف بدانند و انجام دهند!
pixel