دوربین 95 ، قسمت 21 ؛ کاکتوس های آریزونا

57

1828- دشت کاکتوس های زیبا در آریزونا . فرستنده گروه کیوان در آمریکا .