گفتگو با دکتر دشتگرد رییس مرکز پژوهش ها و مطالعات راهبردی شورای اسلامی شهرکرج

99

گفتگو با خانم دکتر سارا دشتگرد رییس مرکز پژوهش ها و مطالعات راهبردی شورای اسلامی شهرکرج در استودیو گروه تلویزیونی مدیریت شهری کرج در خصوص اولویت ها و وظایف مرکز پژوهش ها و مطالعات راهبردی شورای اسلامی شهرکرج