نابود کردن گریزمان توسط رونالدو

159
گریزمان همهرو نبود میکنه .اینکه چیزی نیست. به امیدی قهرمانیش تو چمپیونز لیگ
pixel